КАКОВ Е ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ ДЕНЕС?

ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ е поле за одгледување на идни „прилагодени“ и „соодветни“ граѓани. Тој е алат во служба на одржување на моменталниот политички поредок. Од градинка до факултет човекот се дресира да израсне во послушен, дисциплиниран, апатичен работник и конзумер. Тој е добар граѓанин тогаш кога следи наредби, кога не покажува став спрема општествениот поредок, кога не си дозволува да сонува за промени и кога се согласува со она кое други го одлучуваат во негово име.

 ФАКУЛТЕТОТ, некогаш место за стекнување знаења и потенцијал за критичко мислење, погон за активно вклучување на младите во креирање на општеството, место за калење на најкритичните умови од чија сила трепереа и тоталитарните влади; денес е полигон за производство на апатични луѓе-роботи, машини спремни за лансирање на пазарот на труд и идни „добри граѓани“.

 БОЛОЊСКИОТ ПРОЦЕС, кој толку го форсираат институциите во Европа, се сведува на броење бодови, пишување домашни и наоѓање решени тестови. ЕКТС го консумира времето на слободниот студент за да не може воопшто да дојде до тоа да го испитува општествениот поредок и исправноста на денешниот образовен систем. Тоа не е случајност; тоа е превентивна мерка.


No comments:

Post a Comment