Студенти, НЕ плаќајте за ИКСА!ИКСА - информатички, културни и спортски активности. И некаде помеѓу нив, вметнати до 20% за СПУКМ (принудна членарина!). Од овие активности, кои се теоретски наведени и за нив плаќаме 750 денари (!),  во практика - нема ништо или има некој минимум, кој е далеку под потребното ниво. Воедно, тоа е и прва причина зошто не треба да плаќаме за ИКСА.

Втората причина е што уште пред неколку години, после директна акција на Слободен индекс во салата „Борис Трајковски“ во 2010 година, а потоа и со претставка до Уставен Суд (која беше незначителна институционална мерка, споредено со директната акција и вниманието што го привлече) се потврди дека членарината за СПУКМ е на доброволна основа, за што сведочи и законот за здруженија и фондации, односно во точка пет, член 19 од законот:
5. Членување во здружение
Член 19
(1) Членувањето во здружението е доброволно.
Зошто би требало да важи овој дел од законот за СПУКМ? Затоа што, СПУКМ во својот статут од 2009-та година (кој лично од Кирил Спироски, тековниот претседател на СПУКМ е потврден како валиден), се дефинирани како здружение, односнo, според член 1 од нивниот статут:
Член 1:
Студентскиот Парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување независно од нивната национална, верска, полова припадност и заради остварување и вршење на активности со цел застапување на заеднички интереси пред Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Студентскиот интеруниверзитетски парламент и органите на Република Македонија, јавноста и јавното мислење.
Студентите се здружуваат во Студетскиот Парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје заради остварување на поширок општествен интерес.
Според член 1 од правилникот на УКИМ, на сметката на СПУКМ легнуваат до 20% од ИКСА односно:

Член 1:
Приходите остварени од уплатите на стутдентите за информатички, културни, спортски и други активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе се трошат наменски и тоа за:
- Студентскиот Парламент на Универзитетот до 20% од вкупно уплатените средства.

Од друга страна, ИКСА е на задолжителна основа, што значи се крши 19-тиот  член од законот за здруженија и фондации. Или со други зборови, СПУКМ нè рекетира! Математиката е проста. Ако плаќаме, 750 денари за ИКСА и од нив ДО 20% одат на сметка за СПУКМ, тоа значи дека од 0 (за 0% од ИКСА) до 7.500.000 (7 милиони и 500 илјади денари, за 20% од ИКСА, добиени како (20/100) помножено со бројот на студенти на УКИМ односно 50000) се украдени од нас, секоја академска учебна година, што е криминал! И тоа се случува постојано, без никој да одговара! Тоа е рекет од СПУКМ!
Што да направиме?
Да не плаќаме ИКСА! Зошто би нè принудиле да платиме нешто за кое што не сме законски обврзани да го плаќаме? Плус, немаме никакви информатички, културни или пак спортски активности и е апсурдно да плаќаме за тоа!

Ако студентите не се изборат за своите права, никој тоа нема да го направи за нив!
Еден свет, една борба!No comments:

Post a Comment